กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน"

9 ส.ค. 2561      88 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน) ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาชากังราว เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมรักษ์การออกกำลังกายในพื้นที่ จำนวน 665 คน กิจกรรมดังกล่าวตอบสนองนโยบายสำคัญด้านกีฬาและนันทนาการ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือการเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจการนันทนาการ เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ และสร้างกระแสให้ประชาชนทุกกลุ่มเห็นความสำคัญ ตื่นตัว และมีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ