อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

12 ก.ค. 2561      11279 views

แชร์ทั้งหมด 9 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วัดพระแก้ว
วัดช้างรอบ
วัดช้างรอบ
วัดซุ้มกอ
วัดพระสี่อิริยาบถ
วัดพระนอน

          จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญ  ทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี  นอกจากนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมือง โดยได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาวชิรปราการ” ตามประวัติศาสตร์ระบุว่า กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์  เทพนคร ฯลฯ กำแพงเพชรเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่มีหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายที่ปรากฎ เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ ฯลฯ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่องกำแพงเมืองของเมืองกำแพงเพชรไว้ว่า
"เป็นกำแพงเมืองที่เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความ สมบูรณ์มาก และเชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย” ปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร โดยในปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
          ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ซึ่งกรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งโบราณสถานของเมืองกำแพงเพชร เกือบทั้งหมดเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ โดยมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ หรือสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท พุทธศาสนาในสมัยนั้นมีพระสงฆ์สองฝ่ายคือ ฝ่ายคามวาสีหรือคณะสงฆ์ที่ตั้งวัดอยู่ในเมืองและฝ่ายอรัญวาสีหรือคณะสงฆ์ที่ตั้งวัดอยู่นอกเมืองหรือในป่า

โบราณสถานภายในเขตกำแพงเมือง
          วัดพระแก้ว เป็นพระอารามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมือง สิ่งก่อสร้างภายในวัดเรียงเป็นแนวยาวตามแกนตะวันออก-ตะวันตก ตอนหน้าสุดของวัดเป็น ฐานไพทีขนาดใหญ่ มีโกลนศิลาแลงพระพุทธรูปประธาน ถัดมาเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ฐานมีสิงห์ล้อมรอบ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นสามองค์และตอนท้ายสุดเป็นเจดีย์ทรงระฆังประดับช้างปูนปั้นที่ฐานโดยรอบ 
          วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของวัดพระแก้ว เจดีย์ประธานภายในวัดเป็นแบบเจดีย์ทรงกลมก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมที่ซ้อนลดหลั่นกัน องค์ระฆังค่อนข้างเล็ก อันเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองกำแพงเพชร

โบราณสถานเขตนอกกำแพงเมือง (อรัญญิก)
          วัดพระนอน เป็นวัดขนาดใหญ่ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นศิลาแลงแทบทั้งสิ้น ด้านหน้าของวัดมีบ่อน้ำ ห้องน้ำ และศาลาพัก ภายในวัดตอนหน้าสุดเป็นฐานอุโบสถเสาแปดเหลี่ยม ถัดไปเป็นวิหาร เสาวิหารใช้ศิลาแลงแท่งเดียวที่มีขนาดสูงใหญ่ปักเรียงรายอยู่ภายในอาคารโครงหลังคาเดิมเป็นเครื่องไม้ ผนังวิหารเรียงศิลาแลงเป็นผนังช่องลูกกรงหรือช่องลม ถัดจากฐานวิหารไปทางด้านหลังเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชร
          วัดพระสี่อิริยาบถ อยู่ทางเหนือของวัดพระนอน มีบ่อน้ำ ห้องน้ำ และศาลาพักเช่นเดียวกับวัดพระนอน สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในคือ วิหารที่สร้างบนฐานทักษิณขนาดใหญ่ ด้านหลังวิหารสร้างเป็นมณฑปทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัด ผนังทั้ง ๔ ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน คือ เดิน นั่ง ยืน และนอน ปัจจุบันเหลือเฉพาะพระยืนที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประดิษฐานด้านทิศตะวันตก พระพักตร์มีลักษณะศิลปะสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร 
          วัดช้างรอบ ตั้งอยู่บนยอดเนินสูงสุดของเขตอรัญญิก สิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว ฐานสี่เหลี่ยมด้านล่างสูงใหญ่ มีบันไดอยู่ที่กลางด้านทั้งสี่เพื่อขึ้นไปถึงลานด้านบนหรือลานประทักษิณ ฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน ๖๘ เชือก ตัวช้างทำลายปูนปั้นที่แผงคอ โคนขา และข้อขา ระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปพันธุ์พฤกษา 
 
          อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเปิดอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๘เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร" (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๕เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มรดกโลกด้านวัฒนธรรม จำนวน ๒ ข้อ ดังนี้
          (i) เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
          (iii) เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน    หรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

ที่อยู่:อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
          สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
          ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐
          เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร:  สำนักงาน (๐๕๕) ๘๕๔๗๓๖-๗
          E-mail :   kpphispark@hotmail.com     
  
อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

  รายชื่อ   อัตราค่าเข้าชม (บาท)  
 สัญชาติไทย     ต่างชาติ

 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเขตในกำแพงเมือง

 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเขตนอกกำแพงเมือง (อรัญญิก)

๒๐

๒๐

๑๐๐

๑๐๐

บัตรรวม       ๓๐ ๑๕๐

 

        ค่านำยานพาหนะเข้าไปในโบราณสถานเขตนอกกำแพงเมือง (อรัญญิก)
          ก. รถจักรยาน ๒ ล้อ                                                         คันละ ๑๐ บาท
          ข. รถจักรยานยนต์                                                           คันละ ๒๐ บาท
          ค. รถยนต์                                                                    คันละ ๕๐ บาท
          ค่าเช่าจักรยานในโบราณสถานเขตนอกกำแพงเมือง/ ๑ คัน              ชั่วโมงละ ๓๐ บาท

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
          ตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง (อรัญญิก) จัดแสดงนิทรรศการถาวรแสดงความเป็นมาของเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน และให้บริการรถรางไฟฟ้ารวมทั้งวิทยากรเพื่อนำบรรยายในพื้นที่ รวมทั้งจำหน่ายเครื่องดื่ม และสินค้าของที่ระลึก อาทิ เสื้อยืด พวงกุญแจ โปสการ์ด ฯ มีลานจอดรถและ ห้องสุขาไว้บริการ

การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตรทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตรตามถนนสายกำแพงเพชร-พรานกระต่ายเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360
• รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศชั้น 1 จากสถานขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 สู่จังหวัดกำแพงเพชร ทุกวัน ทั้งบริษัทเอกชนและบริษัทขนส่งจำกัด ลงที่สถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ต่อรถเช่าไปที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
          ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบในเมืองกำแพงเพชร และที่มีผู้มอบให้เพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในเวลาราชการทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชมชาวไทยเก็บ …… บาท ชาวต่างประเทศ ….. บาท

ศาลพระอิศวร
          ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัด เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูเพียงแห่งเดียวในเมืองกำแพงเพชร ฐานของอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแลง มีบันไดขึ้นด้านหน้า ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรสำริด (องค์จำลอง โดยองค์จริงได้เก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร)  มีจารึกที่ฐานว่า เจ้าพระยาศรีธรรมมาโศกราชได้สร้างเทวรูปองค์นี้ เมื่อปี พ.ศ.๒๐๕๓ ซึ่งตรงกับในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยจารึกได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่มีการซ่อมแซมถนน คลองส่งน้ำ และการซ่อมแซมพระธาตุทั้งในเมืองและนอกเมือง


แหล่งที่มา :