ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลั.....   13 ก.ค. 2563 14 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การจ้างโครงการพัฒนากิ.....   9 ก.ค. 2563 21 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรร.....   9 ก.ค. 2563 15 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเท.....   1 ก.ค. 2563 16 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรร.....   1 ก.ค. 2563 17 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาก.....   2 มิ.ย. 2563 28 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ : กล้อง.....   27 พ.ค. 2563 22 ครั้ง
ร่างขอบเขตงาน (TOR:Term of Reference) โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรรมการท่.....   21 พ.ค. 2563 32 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การจ้างโครงการพัฒ.....   21 พ.ค. 2563 34 ครั้ง