ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
« Ȩԡ¹ 2565 »
. . . . . . .
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ٻԷԹ
ӹǹ䫵
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
  25/11/2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล" แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล" แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายละเอียด : นางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายปฏิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล" แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล โดยมีนางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธาน วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖5 เวลา 15.02 น. สถานที่ดำเนินการ : ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
  24/11/2565 การประชุมเชิงวิชาการออนไลน์เพื่อนำเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกีฬาในปี 2565 และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมกีฬาที่สำคัญในปี 2565
กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการออนไลน์เพื่อนำเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกีฬาในปี 2565 และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมกีฬาที่สำคัญในปี 2565 รายละเอียด : นางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายปฏิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการออนไลน์เพื่อนำเสนอผลการประเมินมูลค่า ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกีฬาในปี 2565 และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของการจัดกิจกรรมกีฬาที่สำคัญในปี 2565 เพื่อนำเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมกีฬา ที่สำคัญในปี 2565 โดยมีนายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สถานที่ดำเนินการ : ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
  24/11/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด : นางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางวิลาสินี จุฬพันธ์ทอง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านพัสดุ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบาย และแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Webex) วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.45 น. สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
อ่านต่อทั้งหมด     

09/04/2563 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
31/01/2563 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)
01/07/2562 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)
25/04/2562 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)
อ่านต่อทั้งหมด     

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์